C++

C++

C++ (C Plus Plus, IPA: /siː pləs pləs/) là một loại ngôn ngữ lập trình bậc trung (middle-level). Đây là ngôn ngữ lập trình đa năng được tạo ra bởi Bjarne Stroustrup như một phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình C, hoặc "C với các lớp Class", Ngôn ngữ đã được mở rộng đáng kể theo thời gian và C ++ hiện đại có các tính năng: lập trình tổng quát, lập trình hướng đối tượng, lập trình thủ tục, ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh, dữ liệu trừu tượng, và lập trình đa hình, ngoài ra còn có thêm các tính năng, công cụ để thao tác với bộ nhớ cấp thấp. Từ thập niên 1990, C++ đã trở thành một trong những ngôn ngữ thương mại ưa thích và phổ biến của lập trình viên.

 Khóa học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Link Tham Khảo:
https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/index.htm
https://www.geeksforgeeks.org/c-plus-plus/
https://www.w3schools.com/cpp/default.asp


Posts in Threads

Phong Le Giang (10/05/2021)

10/05/2021   144  0  

C++ - Hash Table (Bảng băm) lý thuyết và bài tập (03/05/2021)

03/05/2021   156  0  

C++ Bài tập về Hàm - Tra cứu địa chỉ (09/04/2021)

09/04/2021   128  0  

Lê Giang Phong (09/04/2021)

09/04/2021   171  0  

C++ Vòng lặp (06/04/2021)

06/04/2021   178  0  

C++ Cấu trúc điều khiển (06/04/2021)

06/04/2021   157  0  

C++ Trừu tượng hóa (Abstraction) (05/04/2021)

05/04/2021   151  0  

C++ Sử dụng Structure trong C++ (05/04/2021)

05/04/2021   150  0  

C++ Bài tập Pointer - Phân tích array (05/04/2021)

05/04/2021   145  0  

Hướng dẫn học C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao (02/04/2021)

02/04/2021   659  2   5.0

C++ Độ phức tạp tính toán (Time Complexity) (31/12/2020)

31/12/2020   313  0  

C++ So sánh C++ và Java (31/12/2020)

31/12/2020   226  0  

C++ Hướng đối tượng, Con trỏ, delay (06/12/2020)

06/12/2020   262  0  

C++ mảng động - Xuất chuỗi theo định dạng (07/11/2020)

07/11/2020   262  0  

C++ Xử lý xuất chuổi theo định dạng (24/10/2020)

24/10/2020   278  0  

C++ Trò chơi kéo búa bao có sử dụng rand() (03/10/2020)

03/10/2020   441  0  

C++ bảng mã ASCII (26/09/2020)

26/09/2020   296  0  
Showing 1 to 20 of 36 (2 Pages)